Ergohome Blog

Zal hybride werken leiden tot de juiste balans?

Hybride werken

Momenteel zijn nog tal van de bedrijven en organisaties druk bezig met de aanpassingen voor de 1,5 meter afstand werkomgeving en bijbehorende faciliteiten. Daarnaast wordt er langzamerhand gekeken om de bezetting op kantoor weer stapsgewijs te verhogen. Toch zal het advies voor de komende maanden blijven gelden dat er zoveel mogelijk thuis gewerkt zal blijven worden. Het afwisselen van een dag tot een aantal dagen werken op kantoor met een aantal dagen thuiswerken, wordt ook wel ‘’ hybride werken ’’ genoemd. Zal hybride werken dé nieuwe balans tussen thuiswerken en kantoor?

Thuiswerken en ‘het nieuwe normaal’

Sinds thuiswerken normaal is geworden, zijn er ook velen die vragen zich terecht af hoe ze de samenwerking tussen en met en collega’s nog kunnen verbeteren. Gezien de afgelopen periode blijkt dat effectief werken op afstand wel degelijk mogelijk is. Toch zijn er velen die zich realiseren dat het persoonlijke contact van een kantooromgeving niet zomaar achterwege gelaten kan worden. Daarbij zorgt juist dit persoonlijke contact vaak voor meer betrokkenheid bij het bedrijf of organisatie. Een passende vorm van hybride werken kan hier mogelijk aan bijdragen.

Vanuit een onderzoek door Motivaction en Proof, is voort gekomen dat 64% van de ondervraagden de voorkeur geeft aan blijvend thuiswerken. Toch geeft 29% van de medewerkers aan dat zij nog geen goede (werk)plek hebben om aan te werken. Tot slot, vind ook meer dan de helft van de respondenten (59%) dat zij zich goed concentreren in de thuiswerksituatie.

Hybride werken en de toekomstige werkplek

Geruime tijd voordat de Covid-19 pandemie uitbrak, was er al sprake van een toenemende mate van het gebruik van digitale middelen bij teamwork. Zo was ook virtueel vergaderen en werken op afstand al in opmars. Toch is het gebruik van nieuwe technologieën die dit ondersteunen in het een stroomversnelling geraakt. Vanuit deze ontwikkeling is het ‘hybride werken’ voortgekomen.

Als er eenmaal een einde is gekomen aan de covid crisis en alles grotendeels weer terugkeert naar ‘normaal’ zal er mogelijk een balans gezocht worden tussen de thuis- en kantoorwerkplek. Daarbij zullen zowel technologie als een geschikte werkomgeving centraal staan. Zo zal er mogelijk gestreefd worden naar het toepassen van voorzieningen, die zowel thuis als op kantoor een productief en efficiënt werkklimaat kunnen bevorderen.

Verder zullen bedrijven en instanties op zoek gaan naar oplossingen die samenwerking, communicatie en teamwork ondersteunen. Daarbij is zowel de virtuele kant als de fysieke kant van belang.

De fysieke werkomgeving

Naar verwachting zal thuiswerken voor merendeel van de organisaties blijvend zijn. Als gevolg zal er mogelijk ook gekeken worden naar de rol die het kantoor speelt bij het mogelijk maken van werk.

Allereerst is er de afgelopen maanden vooral gekeken naar het ontwerpen en toewijzen van kantoorruimte aan de hand van de 1,5 meter afstand. Daarbij wordt er rekening gehouden met hoe we de overdracht van ziektes beperken. Bovendien is hygiëne en de gezondheid en het welzijn van medewerkers centraal komen te staan.

Om de virtuele kant van het hydride werken te bevorderen, zullen kantoorgebouwen mogelijk meer uitgerust worden met de nieuwste digitale technologieën. Ze zal de wens op om digitaal te kunnen vergaderen groot zijn en zullen de voorzieningen daar ook op worden aangepast. Daarnaast wordt het in de toekomst mogelijk om de werkomgeving grotendeels touchless mogelijk maken. Er zijn meerdere vernieuwende toepassingen waarbij het gebruik mogelijk gemaakt wordt door handgebaren en stemcommando’s.

De rol van vergaderen en teamwork in de kantooromgeving zal meer centraal komen te staan. Zo blijft het vaak de wens voor teams om te blijven samenkomen op een fysieke locatie om hun werk zo goed mogelijk te kunnen doen. Aan de andere kant zijn sommige teams minder afhankelijk worden van een vaste kantoorlocatie.

Verder is de huidige bezetting op kantoren merkbaar omlaag gegaan en zal mogelijk op langer termijn dit aanhouden. Daardoor zal er meer worden nagedacht door medewerkers over het concrete doel om op kantoor te moeten werken. Daarbij zullen er mogelijk meer wensen gesteld worden aan kwalitatieve en gezonde werkplekken. Met name om op de productiviteit in de kantooromgeving te bevorderen. Een dynamische werkomgeving die ‘activity based‘ is kan hier zeker aan bijdragen.

Vooruit kijkend naar de situatie na de pandemie, lopen de meningen uiteen over de fysieke terugkeer naar kantoor. Zo zijn er een groot deel van de medewerkers, die hopen dat een bedrijfsbeleid afstandswerk toestaat. Aan de andere kant zijn er mensen die niet kunnen wachten tot het moment waarop ze collega’s weer op de kantoor mogen treffen. Met een beetje geluk herkennen bedrijven het feit dat thuiswerk niet gelijkstaat aan productiviteitsverlies, en zetten bedrijven zich in om een gebalanceerde aanpak na te streven. Zakendoen blijft mensenwerk. Maar balans – mogelijk gemaakt door de juiste technologie – staat centraal. Daarbij is juiste balans tussen werk op kantoor en werk op andere locaties van belang.