Algemene voorwaarden ErgoHome gevestigd te Haarlem en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 77942892.

 

Algemeen

Op alle met ErgoHome afgesloten overeenkomsten – verkoop en levering van producten, bestellingen, service, installeren, afhalen, ruilen, reparatie – zijn, bij uitsluiting van de aangeduid als “koper” , deze voorwaarden van toepassing.

 

Annulering

Je hebt de mogelijkheid de bestelling binnen 12 uur na het plaatsen van de bestelling te annuleren, zonder extra kosten. annuleren doe je via info@ergohome.nl. als je de tijdig geannuleerde bestelling reeds betaald hebt, ontvang je het betaalde bedrag terug.

 

Retouren

De koper is gerechtigd het bij Ergohome gekochte product te retourneren waarbij het volgende van toepassing is;

1. Als het bestelde niet aan jouw wensen voldoet, kun je het product binnen 14 dagen na ontvangst retour zenden. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekendgemaakte vertegenwoordiger. Daarbij kun je de retour eerst aanmelden info@ergohome.nl.

2. Het product dient aansluitend binnen 14 dagen in de originele verpakking, geheel compleet en vrij van gebruikssporen, te worden geretourneerd naar:

ErgoHome, T.a.v. ErgoHome retour, Hendrik Figeeweg 3F, 2031BJ te Haarlem.

Bij beschadiging van het product door onzorgvuldige omgang door de koper zelf is de koper aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het product.

3. Retourneren geschiedt voor rekening en risico van de koper.

4. Indien het product voldoet aan hetgeen hiervoor onder 1. is vermeld , zal de koopsom binnen 14 dagen op het aangegeven banknummer worden teruggestort. Enkel de kosten voor retour van je thuis naar onze webwinkel zijn voor eigen rekening. Deze kosten bedragen circa €8,- per pakket, raadpleeg voor exacte tarieven de website van je vervoerder.

5. Indien het product niet in de originele staat wordt geretourneerd, vrij van gebruikerssporen en van beschadigingen, incompleet is, of niet in de originele verpakking wordt terugbezorgd, zal maximaal 75% van de koopsom worden terugbetaald, afhankelijk van de mate waarin vorenstaande van toepassing is.

6. Wanneer er beroep wordt gedaan op de bedenktijd na het bestellen van een door ons afgemonteerd bureau, worden de kosten voor het ophalen van het bureau afgetrokken van het te crediteren bedrag. Deze kosten zijn afhankelijk van de afstand tot ons kantoor in Haarlem. In de praktijk zal dit ongeveer tussen de €20,- en €30,- bedragen.

 

Betalingstermijnen

Voor bedrijven en instellingen geldt een betalingstermijn van 14 dagen en particulieren dienen voor aflevering te betalen. Opschorting of verrekening is niet toegestaan. Bij overschrijding is ErgoHome gerechtigd de wettelijke vertragingsrente in rekening te brengen als mede de buitengerechtelijke incassokosten conform het Besluit Vergoeding voor Buitengerechtelijke Incassokosten.

 

Eigendomsvoorbehoud

Alle door Ergohome geleverde producten blijven haar eigendom tot het moment, waarop alle facturen volledig zijn betaald. Doorverkopen of in zekerheid geven is niet toegestaan, zolang de producten niet zijn betaald. ErgoHome heeft het recht, na sommatie, onbetaalde producten terug te halen en koper zal daartoe alle medewerking verlenen.

 

Bezorging / beschadiging

Alle door Ergohome verkochte producten zullen op het door koper aangegeven adres worden afgeleverd en optioneel in overleg op locatie worden gemonteerd en afgesteld. Bij het monteren op locatie aanvaardt ErgoHome beperkte aansprakelijkheid voor schade – bijvoorbeeld aan deurposten, muren, trappen en andere eigendommen of voorwerpen – toegebracht of ontstaan bij het afleveren en plaatsen in de ruimte, aangegeven door koper. In het onwaarschijnlijke geval van schade streven wij naar een passende oplossing tussen Ergohome en de koper.

 

Klachten

We raden je aan om klachten eerst bij ons kenbaar te maken door te mailen naar info@ergohome.nl. Leidt dit niet tot een oplossing, dan is het mogelijk om je geschil aan te melden voor bemiddeling via Stichting WebwinkelKeur. Vanaf 15 februari 2016 is het voor consumenten in de EU ook mogelijk om klachten aan te melden via het ODR platform van de Europese Commissie. Dit ODR platform is te vinden op http://ec.europa.eu/odr . Wanneer je klacht nog niet elders in behandeling is dan staat het je vrij om je klacht te deponeren via het platform van de Europese Unie.

 

Garantie

ErgoHome vertrekt de navolgende garantie;

1. Zit-Sta bureau; 5 jaar.

2. Bureaustoelen; 5 jaar

3. Swoppers; 3 jaar.

4. HAG producten; 5 jaar

Alle overige producten; de garantie verstrekt door de fabrikant of importeur in de EU en zoals vermeld en uiteengezet op de bij het product verstrekte gebruiksaanwijzing en/of de verpakking.

– De garantie geldt niet voor slijtage door normaal gebruik of voor onoordeelkundig gebruik en vervalt als de koper zelf aan het product manipulaties heeft verricht.

– De garantie behelst vervanging van niet functionerende onderdelen, of naar het uitsluitende oordeel van ErgoHome, algehele vervanging van het product.

 

Gebruik en aansprakelijkheid

1. Het gebruik van de door ErgoHome geleverde producten is voor eigen risico van de koper of de personen die het door koper gekochte producten gebruiken.

2. Iedere aansprakelijkheid voor schade, ontstaan bij het gebruik van de geleverde producten is uitgesloten. Onder schade wordt onder meer doch niet uitsluitend verstaan, lichamelijk letsel, of welke andere vorm van lichamelijke schade dan ook, ongemakken, kwetsuren of blessures, zo mede bedrijfsschade, productiviteitsverlies, vermogensschade of gevolgschade, alles in de meest ruime zin en in welke vorm dan ook ontstaan of hoe dan ook genaamd. Bij gangbaar gebruik van de producten van Ergohome is de kans op letsel nihil.

3. In geval ErgoHome aansprakelijk blijkt te zijn, is in alle gevallen haar aansprakelijkheid beperkt tot dat bedrag, wat haar Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekeraar gehouden is uit te keren en indien er geen uitkering zal worden gedaan, terwijl ErgoHome wel aansprakelijk is, zal de aansprakelijkheid nimmer meer bedragen dan de door koper betaalde koopprijs.

4. De geleverde producten vallen niet onder de werking van de Richtlijn Medische hulpmiddelen, Klasse 1.

5. Gebruikers dienen zich bij ziekte, handicap, blessures, ongemakken of gezondheidsproblemen door een arts of fysiotherapeut te laten bijstaan en adviseren.

6. Koper dient ErgoHome te vrijwaren voor claims verband houdende met het gebruik door derden.

 

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Alle overeenkomsten met de wederpartij van ErgoHome worden beheerst door het Nederlandse recht. De bevoegde rechter is de rechter in de Rechtbank te Haarlem, tenzij Ergohome er voor kiest de procedure te starten voor de rechter van de woonplaats van de koper.